hackathon logo
วิธีการเข้าร่วมติดต่อ

CREATIVE AI

RETAIL ACTION DETECTION

ภาพรวมของงานและโจทย์การแข่งขัน

Creative AI Club เล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการต่าง ๆ ของ Creative AI Club ไม่ว่าจะเป็น CAI Camp หรือ CAI Club Hackathon จึงเห็นโอกาสที่จะเปิดเวทีให้นวัตกรเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กับโจทย์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจจริง คือ “การตรวจจับพฤติกรรมของผู้คนภายในร้านสะดวกซื้อ” โดยใช้ “Computer Vision” ในการสังเกตและประยุกต์ใช้งาน ของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ

คุณสมบัติ

อายุ

15-25 ปี

ทีม

3-5 คน

มีสมาชิกเคยเข้าร่วมกิจกรรมของ Creative AI Club

ภาพรวมของงานและโจทย์การแข่งขัน

1. รับสมัครผลงานจากผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ทีม 3-5 คน มีสมาชิกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ Creative AI Club มาแล้วอย่างน้อย 1 คน
  • หลังจากส่ง Proposal แล้ว ในรอบนำเสนอจริงจะต้องมี POC มานำเสนอ หากมี POC อยู่แล้วสามารถเขียน Proposal ส่งเข้ามาได้
  • สามารถพัฒนา POC และรับคำปรึกษาทางออนไลน์ได้ตลอดโครงการ
  • สามารถเข้าร่วมในวันนำเสนอรอบระดับประเทศได้

2. ผลงานที่เข้าแข่งขันจะอยู่ภายใต้โจทย์สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจพฤติกรรมของผู้คนในร้านสะดวกซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ โดยสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานและเทรนโมเดลได้ตามที่ทีมเห็นสมควร สามารถใช้ Dataset ที่มีให้ และสามารถหาดาต้าเซตเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

3. ส่งผลงาน Proposal ตาม Template ที่กำหนดไว้